Privaatsuspoliitika

1. andmekaitse lühidalt

Üldised märkused

Järgnevad teated annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Veebisaidi operaatori kontaktandmed leiate käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni jaotisest "Teave vastutava töötleja kohta".

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete sellele veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Teil on ka õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist teatud tingimustel. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Selle ja muude andmekaitsealaste küsimustega võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Kolmandate osapoolte analüüsivahendid ja -vahendid

Selle veebisaidi külastamisel võidakse teie surfikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Üksikasjalik teave nende analüüsiprogrammide kohta on esitatud järgmises andmekaitsedeklaratsioonis.

2. hosting

Väline hosting

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (hoster). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid hoitakse hostaja serverites. See võib hõlmata muu hulgas IP-aadresse, kontaktaotlusi, meta- ja sideandmeid, lepingulisi andmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidi külastusi ja muid veebisaidi kaudu loodud andmeid.

Hosterit kasutatakse meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega sõlmitud lepingu täitmiseks (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise tagamiseks professionaalse teenusepakkuja poolt (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt f). Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Meie hoster töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tema teeninduskohustuste täitmiseks, ning järgib meie juhiseid nende andmete osas.

Me kasutame järgmist hosti:

Burning Bird Media GmbH
Eichstätter Str. 4
91781 Weißenburg

Töö töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga lepingu tellimuste töötlemiseks (AVV). Tegemist on andmekaitseseadusest tuleneva lepinguga, mis tagab, et teenusepakkuja töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas GDPRiga.

3 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada teie isikliku tuvastamise eesmärgil. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja milleks seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebisaidi vastutav töötleja on:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Telefon: +49 (0) 36783 7059-0
E-post: info@mairotec.com

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Ladustamisperiood

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole täpsemat säilitamisperioodi kindlaks määratud, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk ei ole enam kohaldatav. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate andmete töötlemiseks antud nõusoleku, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud õiguslikult lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitustähtajad); viimasel juhul kustutatakse andmed, kui need põhjused enam ei kehti.

Üldine teave selle veebisaidi andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel või DSGVO artikli 9 lõike 2 punkti a alusel, kui töötleme eriliiki andmeid vastavalt DSGVO artikli 9 lõikele 1. Kui isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse on antud selgesõnaline nõusolek, toimub andmetöötlus ka DSGVO artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. Kui olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teie lõppseadmes olevale teabele (nt seadme sõrmejälgede võtmise kaudu), toimub andmetöötlus lisaks TTDSG § 25 lõike 1 alusel. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks, kui teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks, töötleme neid DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Lisaks võib andmete töötlemine toimuda meie õigustatud huvi alusel vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile f. Teave asjakohase õigusliku aluse kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva andmekaitse deklaratsiooni järgmistes punktides.

Märkus andmete edastamise kohta USAsse ja muudesse kolmandatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame USAs või teistes kolmandates riikides asuvate ettevõtete vahendeid, mis ei ole andmekaitseseaduse kohaselt turvalised. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada nendesse kolmandatesse riikidesse ja neid seal töödelda. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi tasemega võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on USA ettevõtted kohustatud andma isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu kohtusse pöörduda. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt luureteenistused) töötlevad, hindavad ja säilitavad teie andmeid, mis asuvad jälgimise eesmärgil USA serverites. Meil ei ole mingit mõju nendele töötlemistoimingutele.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturundusele (GDPR artikkel 21).

KUI ANDMETÖÖTLUS PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F DSGVO, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE ALUSEL TOIMUVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEV ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEL ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT DSGVO ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle ühises, masinloetavas vormis. Kui taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

Teave, kustutamine ja parandamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada või kustutada. Võite meiega igal ajal ühendust võtta, kui teil on sel eesmärgil või kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kohta.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel:

  • Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist kontrollimise ajal.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/ toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
  • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda kustutamise asemel teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt DSGVO artikli 21 lõikele 1, tuleb teie ja meie huve tasakaalustada. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid - lisaks nende säilitamisele - töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks, mida te meile kui veebilehe operaatorile saadate, kasutab see veebileht SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja brauserireas oleva lukusümboli järgi.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Vastuväited reklaami e-kirjadele

Keelatud on kasutada Impressumkohustuse raames avaldatud kontaktandmeid reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Lehekülgede operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamteabe (nt rämpsposti) soovimatu saatmise korral.

4. andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei põhjusta teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised) teie lõppseadmesse. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Mõningatel juhtudel võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte ettevõtete küpsiseid, kui sisenete meie veebilehele (kolmandate osapoolte küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks teatud veebilehe funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Muid küpsiseid kasutatakse kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse läbiviimiseks, teatud funktsioonide pakkumiseks, mida olete taotlenud (nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebilehe optimeerimiseks (nt küpsised veebi vaatajate mõõtmiseks) (vajalikud küpsised), salvestatakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, kui ei ole sätestatud muud õiguslikku alust. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi salvestada vajalikke küpsiseid oma teenuste tehniliselt veavaba ja optimeeritud osutamiseks. Kui küpsiste ja võrreldavate tuvastamistehnoloogiate salvestamiseks on küsitud nõusolekut, toimub töötlemine ainult selle nõusoleku alusel (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a ja TTDSG § 25 lõige 1); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest isikutest ettevõtted või analüüsi eesmärgil, teavitame teid sellest eraldi käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni raames ja vajadusel küsime teie nõusolekut.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Referrer URL
  • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
  • Serveripäringu aeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veavaba esitusviisi ja optimeerimise vastu - selleks tuleb koguda serverilogifaile.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestame teie andmed päringuvormi kaudu, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid - eelkõige säilitamisperioodid - jäävad muutumatuks.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie päringu töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmed, mida sa meile kontaktitaotluste kaudu saadad, jäävad meile, kuni sa palud meid neid kustutada, tühistad oma nõusoleku nende säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud sinu taotluse töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid - eelkõige seadusjärgsed säilitamisperioodid - ei mõjuta neid.

5. analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebileht kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics võimaldab veebisaidi operaatoril analüüsida veebisaidi külastajate käitumist. Seejuures saab veebisaidi operaator mitmesuguseid kasutusandmeid, näiteks lehekülje vaatamise, külastuse kestuse, kasutatud operatsioonisüsteemide ja kasutaja päritolu kohta. Need andmed koondatakse kasutajatunnuseks ja määratakse veebilehe külastaja vastavale lõppseadmele.

Lisaks sellele võimaldab Google Analytics meil muu hulgas salvestada teie hiire ja kerimisliigutusi ning klõpsamisi. Lisaks kasutab Google Analytics erinevaid modelleerimisviise, et täiendada kogutud andmekogumeid, ning kasutab andmete analüüsimisel masinõppe tehnoloogiaid.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja äratundmist kasutaja käitumise analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Google'i poolt selle veebisaidi kasutamise kohta kogutud teave edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a ja TTDSG § 25 lõikele 1. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiad siit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Brauseri plugin

Te saate takistada oma andmete kogumist ja töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval alljärgneva lingi all: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google'i signaalid

Me kasutame Google'i signaale. Kui külastate meie veebisaiti, kogub Google Analytics muu hulgas teie asukohta, otsingulugu ja YouTube'i ajalugu, samuti demograafilisi andmeid (külastajate andmed). Neid andmeid saab kasutada Google'i signaalide abil personaliseeritud reklaami jaoks. Kui teil on Google'i konto, seotakse Google Signal'i külastajate andmed teie Google'i kontoga ja neid kasutatakse personaliseeritud reklaamsõnumite saatmiseks. Andmeid kasutatakse ka anonüümse statistika koostamiseks meie kasutajate käitumise kohta.

Töö töötlemine

Oleme sõlminud Google'iga tellimuste töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

Google Analyticsi e-kaubanduse mõõtmine

See veebileht kasutab Google Analyticsi funktsiooni "e-kaubanduse mõõtmine". E-kaubanduse mõõtmise abil saab veebisaidi operaator analüüsida veebisaidi külastajate ostukäitumist, et parandada oma veebiturunduskampaaniaid. See hõlmab selliste andmete registreerimist nagu tehtud tellimused, keskmine tellimuse väärtus, saatmiskulud ja aeg toote vaatamisest ostmiseni. Google võib need andmed koondada tehingu ID alla, mis on määratud vastavale kasutajale või tema seadmele.

WP statistika

See veebileht kasutab WP Statistics analüüsivahendit, et statistiliselt hinnata külastajate liiklust. Pakkuja on Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics võimaldab meil analüüsida meie veebisaidi kasutamist. WP Statistics kogub logifaile (IP-aadress, viitaja, kasutatud brauser, kasutaja päritolu, kasutatud otsingumootor) ja tegevusi, mida veebisaidi külastajad on lehel teinud (nt klõpsud ja vaatamised).

WP Statistics'iga kogutud andmeid säilitatakse ainult meie enda serveris.

Selle analüüsivahendi kasutamine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Meil on õigustatud huvi kasutajate käitumise anonüümse analüüsi vastu, et optimeerida nii meie veebisaiti kui ka reklaami. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 lõike 1 alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

IP anonüümseks muutmine

Me kasutame WP Statistics'i anonüümse IP-ga. Teie IP-aadressi lühendatakse, nii et seda ei saa enam otse teile määrata.

Google'i reklaamid

Veebilehe operaator kasutab Google'i reklaami. Google Ads on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, veebireklaamiprogramm.

Google Ads võimaldab meil kuvada reklaame Google'i otsingumootoris või kolmandate osapoolte veebisaitidel, kui kasutaja sisestab Google'is teatud otsingusõnad (märksõnade suunamine). Lisaks saab Google'ile kättesaadavate kasutajaandmete (nt asukohaandmed ja huvid) alusel mängida sihtotstarbelist reklaami (sihtrühma sihtimine). Veebisaidi operaatorina saame neid andmeid kvantitatiivselt hinnata, analüüsides näiteks, millised otsingusõnad on viinud meie reklaamide kuvamiseni ja kui palju reklaame on toonud kaasa vastavaid klõpsamisi.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a ja TTDSG § 25 lõikele 1. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiad siit: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ei ole personaliseeritud)

See veebileht kasutab Google AdSense'i, mis on reklaamide integreerimise teenus. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Me kasutame Google AdSense'i "mitte-personaliseeritud" režiimis. Erinevalt personaliseeritud režiimist ei põhine reklaamid seega teie varasemal kasutajakäitumisel ja teie kasutajaprofiili ei looda. Selle asemel kasutatakse reklaami valimiseks nn kontekstuaalset teavet. Valitud reklaamid põhinevad siis näiteks teie asukohal, veebisaidi sisul või teie praegustel otsingusõnadel. Lisateavet isikupärastatud ja mitteisikupärastatud suunamise erinevuste kohta Google AdSense'i puhul leiate aadressil: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Pange tähele, et küpsiseid või võrreldavaid tuvastustehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälg) võidakse kasutada ka siis, kui kasutate Google Adsense'i mitte-isikustatud režiimis. Google'i sõnul kasutatakse neid pettuste ja kuritarvituste vastu võitlemiseks.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a ja TTDSG § 25 lõikele 1. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiad siit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Oma kasutajakontol saate oma reklaamisätteid iseseisvalt reguleerida. Selleks klõpsake järgmisel lingil ja logige sisse: https://adssettings.google.com/authenticated.

Lisateavet Google'i reklaamitehnoloogiate kohta leiate siit: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Conversion Tracking

See veebileht kasutab Google Conversion Tracking. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google'i konversioonijälgimise abil saame Google ja meie tuvastada, kas kasutaja on sooritanud teatud tegevusi. Näiteks saame hinnata, millistele meie veebisaidi nuppudele klikiti kui sageli ja milliseid tooteid vaadati või osteti eriti sageli. Seda teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks. Me saame teada, kui palju kasutajaid meie reklaami klõpsas ja milliseid tegevusi nad tegid. Me ei saa mingit teavet, mille abil saaksime kasutaja isiklikult tuvastada. Google ise kasutab tuvastamiseks küpsiseid või võrreldavaid äratundmistehnoloogiaid.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a ja TTDSG § 25 lõikele 1. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet Google'i konversioonijälgimise kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

See veebileht kasutab Google DoubleClicki funktsioone. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi "DoubleClick").

DoubleClicki kasutatakse selleks, et näidata teile huvipõhiseid reklaame kogu Google'i reklaamivõrgustikus. Reklaame saab DoubleClicki abil suunata iga vaataja huvidele. Näiteks võidakse meie reklaame kuvada Google'i otsingutulemustes või DoubleClickiga seotud bännerreklaamides.

Selleks, et kasutajatele huvipõhist reklaami kuvada, peab DoubleClick olema võimeline tuvastama vastava vaataja ja seostama temaga külastatud veebilehti, klikke ja muud teavet kasutaja käitumise kohta. Selleks kasutab DoubleClick küpsiseid või võrreldavaid äratundmistehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälg). Kogutud teave kombineeritakse pseudonüümseks kasutaja profiiliks, et näidata asjaomasele kasutajale huvipõhist reklaami.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a ja TTDSG § 25 lõikele 1. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google'i poolt kuvatavate reklaamide vastu vaielda, leiate järgmistelt linkidelt: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn Insight Tag

See veebisait kasutab LinkedIn'i Insight-tähist. Selle teenuse pakkuja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

Andmete töötlemine LinkedIn Insight Tag abil

LinkedIn Insight Tag'i abil saame teavet meie veebisaidi külastajate kohta. Kui veebisaidi külastaja on registreeritud LinkedInis, saame muu hulgas analüüsida meie veebisaidi külastajate peamisi ametialaseid andmeid (nt karjääritase, ettevõtte suurus, riik, asukoht, tööstusharu ja ametinimetus) ning seega kohandada meie veebisaiti paremini vastavatele sihtrühmadele. Lisaks saame LinkedIn Insight Tags'i abil mõõta, kas meie veebisaitide külastajad sooritavad ostu või teevad muid toiminguid (konversiooni mõõtmine). Konversioonimõõtmisi saab teha ka erinevate seadmete vahel (nt arvutist tahvelarvutisse). LinkedIn Insight Tag pakub ka retargeting-funktsiooni, mis võimaldab meil kuvada meie veebisaidi külastajatele suunatud reklaami väljaspool veebisaiti, kusjuures LinkedIni sõnul ei toimu reklaami adressaadi tuvastamist.

LinkedIn kogub ka ise nn logifaile (URL, viitaja URL, IP-aadress, seadme ja brauseri omadused ning juurdepääsu aeg). IP-aadressid lühendatakse või (kui neid kasutatakse LinkedIn'i liikmetele juurdepääsu võimaldamiseks eri seadmetes) räsitud (pseudonüümseks muudetud). LinkedIni liikmete otsesed identifikaatorid kustutab LinkedIn seitsme päeva pärast. Ülejäänud pseudonüümitud andmed kustutatakse seejärel 180 päeva jooksul.

Meie kui veebisaidi operaator ei saa LinkedIn-i kogutud andmeid konkreetsetele isikutele omistada. LinkedIn säilitab kogutud veebilehe külastajate isikuandmeid oma USAs asuvatel serveritel ja kasutab neid oma reklaamimeetmete raames. Üksikasjad on leitavad LinkedIni privaatsuspoliitikast aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Õiguslik alus

Kui nõusolek on saadud, kasutatakse eespool nimetatud teenust üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a ja TTDSG § 25 alusel. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui nõusolekut ei ole saadud, põhineb selle teenuse kasutamine DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel; veebilehe operaatoril on õigustatud huvi tõhusate reklaamimeetmete, sealhulgas sotsiaalmeedia vastu.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiad siit: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Vastuväide LinkedIn Insight Tag'i kasutamisele

Saate esitada vastuväiteid kasutuskäitumise analüüsile ja suunatud reklaamile LinkedIni poolt järgmisel lingil: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisaks saavad LinkedIni liikmed oma konto seadetes kontrollida oma isikuandmete kasutamist reklaami eesmärgil. Selleks, et LinkedIn ei saaks meie veebisaidil kogutud andmeid teie LinkedIn-kontoga siduda, peate enne meie veebisaidi külastamist oma LinkedIn-kontost välja logima.

Töö töötlemine

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga lepingu tellimuste töötlemiseks (AVV). Tegemist on andmekaitseseadusest tuleneva lepinguga, mis tagab, et teenusepakkuja töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja kooskõlas GDPRiga.

6. pluginad ja tööriistad

Google Web Fonts (kohalik hosting)

See sait kasutab Google'i poolt pakutavaid nn veebifonte, et kuvada fonte ühtlaselt. Google'i kirjatüübid on paigaldatud lokaalselt. Ühendust Google'i serveritega ei toimu.

Lisateavet Google'i veebifontide kohta leiate aadressil https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuspoliitikas: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-kaubanduse ja maksete pakkujad

Kliendi- ja lepinguandmete töötlemine

Me kogume, töötleme ja kasutame klientide ja lepingute isikuandmeid meie lepinguliste suhete loomiseks, sisustamiseks ja muutmiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame selle veebisaidi kasutamise kohta isikuandmeid (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et võimaldada kasutajal teenust kasutada või esitada kasutajale arveid. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist ja kehtivate seaduslike säilitustähtaegade lõppemist. Seadusjärgseid säilitamisperioode see ei mõjuta.

Andmete edastamine lepingu sõlmimisel veebipoodide, kauplejate ja kaupade lähetamise puhul

Kui tellite meilt kaupu, edastame teie isikuandmed transpordiettevõttele, kellele on usaldatud kauba kättetoimetamine, ja makseteenuse pakkujale, kellele on usaldatud makse töötlemine. Avaldatakse ainult need andmed, mida asjaomane teenuseosutaja vajab oma ülesande täitmiseks. Selle õiguslik alus on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kui olete andnud vastava nõusoleku vastavalt DSGVO artikli 6 lõike 1 punktile a, anname teie e-posti aadressi üle transpordiettevõttele, kellele on usaldatud kauba kohaletoimetamine, et nad saaksid teid e-posti teel teavitada teie tellimuse saatmise seisust; te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Menüü
etEstonian