Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören finns i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om detta och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. värdskap

Externt värdskap

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO). I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina serviceåtaganden och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster:

Burning Bird Media GmbH
Eichstätter Str. 4
91781 Weißenburg

Behandling av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Telefon: +49 (0) 36783 7059-0
E-post: info@mairotec.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl inte längre är tillämpliga.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel 9.1 DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land sker behandlingen av uppgifter även på grundval av artikel 49.1 lit. a DSGVO. Om du har gett ditt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i din terminal (t.ex. genom fingeravtryck från enheten), sker databehandlingen dessutom på grundval av § 25.1 TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Vidare kan behandlingen av uppgifter ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över denna behandlingsverksamhet.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND PÅ VILKEN BEHANDLINGEN BASERAS FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN VISA PÅ TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR SYFTET ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DATASKYDDSLAGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga ska inte påverka andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
  • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge som det ännu inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

4. insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1.a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfri och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

5. analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Därigenom får webbplatsoperatören olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Google Analytics gör det dessutom möjligt för oss att registrera bl.a. dina mus- och rullrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamängderna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar mer information här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics bland annat in din plats, din sökhistorik och YouTube-historik samt demografiska uppgifter (besökaruppgifter). Dessa uppgifter kan med hjälp av Google-signaler användas för personaliserad reklam. Om du har ett Google-konto kopplas besökaruppgifterna från Google-signaler till ditt Google-konto och används för personaliserade reklambudskap. Uppgifterna används också för att skapa anonymiserad statistik om våra användares användarbeteende.

Behandling av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Google Analytics Mätning av e-handel

Den här webbplatsen använder Google Analytics funktion för mätning av e-handel. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Detta innebär att information registreras, t.ex. gjorda beställningar, genomsnittligt ordervärde, fraktkostnader och tiden från visning till köp av en produkt. Dessa uppgifter kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som tilldelas respektive användare eller deras enhet.

WP-statistik

Den här webbplatsen använder analysverktyget WP Statistics för att statistiskt utvärdera besökartrafiken. Leverantör är Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

Med WP Statistics kan vi analysera användningen av vår webbplats. WP Statistics samlar in loggfiler (IP-adress, referenser, webbläsare som används, användarens ursprung, använd sökmotor) och åtgärder som webbplatsbesökare har vidtagit på sidan (t.ex. klick och visningar).

De uppgifter som samlas in med WP Statistics lagras uteslutande på vår egen server.

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av den anonymiserade analysen av användarnas beteende för att optimera både vår webbplats och vår reklam. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi använder WP Statistics med anonymiserad IP. Din IP-adress förkortas så att den inte längre kan kopplas direkt till dig.

Google-annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett annonseringsprogram på nätet från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på webbplatser från tredje part när användaren anger vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser spelas ut på grundval av de användaruppgifter som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsuppgifter och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt genom att till exempel analysera vilka söktermer som har lett till att våra annonser har visats och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar mer information här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (inte personlig)

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder Google AdSense i "icke-personaliserat" läge. I motsats till det personaliserade läget är annonserna därför inte baserade på ditt tidigare användarbeteende och ingen användarprofil av dig skapas. I stället används så kallad "kontextuell information" för att välja annonser. De valda annonserna baseras då till exempel på din plats, innehållet på den webbplats du befinner dig på eller dina aktuella söktermer. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan personaliserad och icke-personaliserad målinriktning med Google AdSense på: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Observera att cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck från enheter) också kan användas när du använder Google Adsense i icke-personaliserat läge. Enligt Google används dessa för att bekämpa bedrägerier och missbruk.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar mer information här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du kan justera dina annonseringsinställningar självständigt i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Du hittar mer information om Googles reklamteknik här: https://policies.google.com/technologies/ads och https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickats hur ofta och vilka produkter som tittats på eller köpts särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka åtgärder de utförde. Vi får ingen information med vilken vi kan identifiera användaren personligen. Google använder själv cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Du hittar mer information om Googles konverteringsspårning i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Den här webbplatsen använder funktioner från Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (nedan kallad "DoubleClick").

DoubleClick används för att visa dig intressebaserade annonser i Googles annonsnätverk. Annonserna kan riktas till varje tittares intressen med hjälp av DoubleClick. Våra annonser kan till exempel visas i Googles sökresultat eller i bannerannonser som är kopplade till DoubleClick.

För att kunna visa intressebaserad reklam för användare måste DoubleClick kunna känna igen respektive besökare och koppla ihop besökta webbsidor, klick och annan information om användarens beteende med dem. För detta ändamål använder DoubleClick cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck från enheter). Den insamlade informationen kombineras till en pseudonym användarprofil för att kunna visa intressebaserad reklam för den berörda användaren.

Användningen av denna tjänst grundar sig på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om hur du kan invända mot annonser som visas av Google finns på följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn Insight Tag

På den här webbplatsen används Insight-tagget från LinkedIn. Leverantören av denna tjänst är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Uppgiftsbehandling av LinkedIn Insight Tag

Med hjälp av LinkedIn Insight Tag får vi information om besökarna på vår webbplats. Om en webbplatsbesökare är registrerad på LinkedIn kan vi bland annat analysera viktiga yrkesuppgifter (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och yrkestitel) för våra webbplatsbesökare och på så sätt bättre anpassa vår webbplats till respektive målgrupp. Dessutom kan vi använda LinkedIn Insight Tags för att mäta om besökare på våra webbplatser gör ett köp eller vidtar någon annan åtgärd (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också göras över olika enheter (t.ex. från dator till surfplatta). LinkedIn Insight Tag erbjuder också en retargeting-funktion som gör det möjligt för oss att visa riktad reklam till besökare på vår webbplats utanför webbplatsen, varvid, enligt LinkedIn, ingen identifiering av reklamens adressat sker.

LinkedIn samlar också in så kallade loggfiler (URL, referrer URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och tid för åtkomst). IP-adresserna förkortas eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar över olika enheter) hashas (pseudonymiseras). LinkedIn-medlemmarnas direkta identifierare raderas av LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn kommer att lagra de insamlade personuppgifterna om webbplatsbesökarna på sina servrar i USA och använda dem inom ramen för sina egna reklamåtgärder. Närmare uppgifter finns i LinkedIns sekretesspolicy på följande adress https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rättslig grund

I den mån samtycke har erhållits används den ovannämnda tjänsten uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har erhållits, baseras användningen av denna tjänst på artikel 6.1 lit. f i DSGVO; webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar mer information här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Invändning mot användningen av LinkedIn Insight Tag

Du kan invända mot LinkedIns analys av användningsbeteende och riktad reklam på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn-medlemmar kan dessutom kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamsyften i sina kontoinställningar. För att förhindra att LinkedIn kopplar uppgifter som samlas in på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Behandling av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

6. plugins och verktyg

Google Web Fonts (lokal hosting)

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. Googles typsnitt installeras lokalt. En anslutning till Googles servrar sker inte.

Mer information om Google Web Fonts finns på följande webbplats https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Leverantörer av e-handel och betalningar

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, strukturera innehållet i och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) endast i den mån det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b i DSGVO.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats och eventuella lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Lagstadgade lagringsperioder förblir oförändrade.

Överföring av uppgifter vid ingående av ett avtal för onlinebutiker, handlare och leverans av varor.

När du beställer varor från oss lämnar vi dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen och till den leverantör av betalningstjänster som ansvarar för betalningen. Endast de uppgifter som respektive tjänsteleverantör behöver för att utföra sitt uppdrag kommer att lämnas ut. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället. Om du har gett motsvarande samtycke enligt art. 6.1 lit. a DSGVO kommer vi att överlämna din e-postadress till det transportföretag som har anförtrotts leveransen så att de kan informera dig via e-post om leveransstatus för din beställning; du kan när som helst återkalla detta samtycke.

Meny
sv_SESwedish