Zásady ochrany osobných údajov

1. ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa webovej stránky nájdete v časti "Informácie o prevádzkovateľovi" v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, len čo vstúpite na túto webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V súvislosti s touto otázkou a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky analyzované vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. hosting

Externý hosting

Túto webovú lokalitu hostí externý poskytovateľ služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch hostiteľa. Môže ísť okrem iného o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje vytvorené prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie jeho povinností v oblasti služieb, a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.

Používame nasledujúci hoster:

Burning Bird Media GmbH
Eichstätter Str. 4
91781 Weißenburg

Spracovanie úloh

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

MAIROTEC® GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Str. 8
D-98694 Ilmenau

Telefón: +49 (0) 36783 7059-0
E-mail: info@mairotec.com

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Doba skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa neprestane uplatňovať účel ich spracovania. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade budú údaje vymazané po tom, ako tieto dôvody pominú.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO alebo článku 9 ods. 2 písm. a DSGVO, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa článku 9 ods. 1 DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracovanie údajov vykonáva aj na základe článku 49 ods. 1 písm. a DSGVO. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov prstov zariadenia), spracovanie údajov sa navyše vykonáva na základe § 25 ods. 1 TTDSG. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Okrem toho, ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. c DSGVO. Okrem toho sa spracovanie údajov môže vykonávať na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a spracované tam. Radi by sme zdôraznili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že orgány USA (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na serveroch USA na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA ÚČEL UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ JE SPOJENÉ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 2 DSGVO).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka iných správnych alebo súdnych opravných prostriedkov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť nami uložených osobných údajov, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo/uskutočňuje nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu - okrem ich uloženia - spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia. Sú uložené buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po skončení vašej návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie potrebných na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Zhromažďovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zhromažďovať súbory denníka servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme ďalej.

Spracovanie týchto údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej lokality pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje sú zhrnuté do ID používateľa a priradené k príslušnému koncovému zariadeniu návštevníka webovej stránky.

Okrem toho nám služba Google Analytics umožňuje okrem iného zaznamenávať vaše pohyby myšou, posúvanie a kliknutia. Okrem toho služba Google Analytics využíva rôzne prístupy modelovania na doplnenie zhromaždených súborov údajov a pri analýze údajov používa technológie strojového učenia.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy jeho správania (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje o používaní tejto webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Signály Google

Používame signály Google. Keď navštívite našu webovú lokalitu, služba Google Analytics okrem iného zhromažďuje údaje o vašej polohe, histórii vyhľadávania a histórii YouTube, ako aj demografické údaje (údaje o návštevníkoch). Tieto údaje možno použiť na personalizovanú reklamu pomocou signálov Google. Ak máte účet Google, údaje o návštevníkoch zo služby Google Signal budú prepojené s vaším účtom Google a použité na personalizované reklamné správy. Údaje sa používajú aj na vytváranie anonymizovaných štatistík o správaní našich používateľov.

Spracovanie úloh

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere dodržiavame prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Meranie elektronického obchodu v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu "meranie elektronického obchodu" služby Google Analytics. Pomocou merania elektronického obchodu môže prevádzkovateľ webovej stránky analyzovať nákupné správanie návštevníkov webovej stránky a zlepšiť tak svoje online marketingové kampane. Ide o zaznamenávanie informácií, ako sú uskutočnené objednávky, priemerné hodnoty objednávok, náklady na dopravu a čas od zobrazenia po zakúpenie výrobku. Tieto údaje môže spoločnosť Google zhrnúť pod ID transakcie, ktoré je priradené príslušnému používateľovi alebo jeho zariadeniu.

Štatistiky WP

Táto webová lokalita používa nástroj na analýzu WP Statistics na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti. Poskytovateľom je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubaj, Dubaj 23816, SAE (https://veronalabs.com).

Štatistiky WP nám umožňujú analyzovať používanie našej webovej stránky. WP Statistics zhromažďuje súbory denníka (IP adresa, odkazovač, použitý prehliadač, pôvod používateľa, použitý vyhľadávač) a akcie, ktoré návštevníci webovej stránky vykonali na stránke (napr. kliknutia a zobrazenia).

Údaje zhromaždené pomocou WP Statistics sa ukladajú výlučne na našom vlastnom serveri.

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávnený záujem na anonymizovanej analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať naše webové stránky a reklamu. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Používame WP Statistics s anonymizovanou IP adresou. Vaša IP adresa sa skráti tak, aby vám už nemohla byť priamo priradená.

Reklamy Google

Prevádzkovateľ webovej stránky používa služby Google Ads. Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá určité vyhľadávacie výrazy v Google (cielenie na kľúčové slová). Okrem toho je možné prehrávať cielené reklamy na základe údajov o používateľoch, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii (napr. údaje o polohe a záujmoch) (cielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť napríklad analýzou toho, ktoré vyhľadávacie výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k príslušným kliknutiam.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nie personalizované)

Táto webová lokalita používa službu Google AdSense, ktorá slúži na integráciu reklám. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Používame službu Google AdSense v "nepersonalizovanom" režime. Na rozdiel od personalizovaného režimu sa teda reklamy nezakladajú na vašom predchádzajúcom používateľskom správaní a nevytvára sa váš používateľský profil. Namiesto toho sa na výber reklám používajú tzv. kontextové informácie. Vybrané reklamy sú potom založené napríklad na vašej polohe, obsahu webovej lokality, na ktorej sa nachádzate, alebo na vašich aktuálnych vyhľadávacích výrazoch. Viac informácií o rozdieloch medzi personalizovaným a nepersonalizovaným cielením v službe Google AdSense nájdete na tejto adrese: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Upozorňujeme, že súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadení) sa môžu používať aj pri používaní služby Google Adsense v nepersonalizovanom režime. Podľa spoločnosti Google sa používajú na boj proti podvodom a zneužívaniu.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nastavenia reklamy si môžete upraviť samostatne vo svojom používateľskom konte. Ak tak chcete urobiť, kliknite na nasledujúce prepojenie a prihláste sa: https://adssettings.google.com/authenticated.

Ďalšie informácie o reklamných technológiách spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/ads a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sledovanie konverzií Google

Táto webová lokalita používa sledovanie konverzií Google. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou sledovania konverzií Google môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našich webových stránkach sa klikalo najčastejšie a ktoré produkty sa prezerali alebo kupovali najčastejšie. Tieto informácie sa používajú na vytváranie štatistík konverzie. Zistíme celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nezískávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli používateľa osobne identifikovať. Samotná spoločnosť Google používa na identifikáciu súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o sledovaní konverzií v spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Táto webová stránka využíva funkcie služby Google DoubleClick. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "DoubleClick").

Služba DoubleClick sa používa na zobrazovanie záujmových reklám v rámci reklamnej siete Google. Reklamy je možné zacieliť na záujmy každého diváka pomocou služby DoubleClick. Naše reklamy sa môžu zobrazovať napríklad vo výsledkoch vyhľadávania Google alebo v reklamných banneroch spojených so službou DoubleClick.

Aby spoločnosť DoubleClick mohla používateľom zobrazovať reklamu založenú na záujmoch, musí byť schopná rozpoznať príslušného diváka a priradiť k nemu navštívené webové stránky, kliknutia a ďalšie informácie o správaní používateľa. Na tento účel spoločnosť DoubleClick používa súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačok prsta zariadenia). Zozbierané informácie sa spájajú do pseudonymného profilu používateľa s cieľom zobraziť príslušnému používateľovi reklamu založenú na záujmoch.

Používanie tejto služby je založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o tom, ako namietať proti reklamám zobrazovaným spoločnosťou Google, nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

LinkedIn Insight Tag

Táto webová stránka používa značku Insight od spoločnosti LinkedIn. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Spracovanie údajov spoločnosťou LinkedIn Insight Tag

Pomocou LinkedIn Insight Tag získavame informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Ak je návštevník webovej stránky zaregistrovaný v sieti LinkedIn, môžeme okrem iného analyzovať kľúčové profesijné údaje (napr. kariérnu úroveň, veľkosť spoločnosti, krajinu, lokalitu, odvetvie a pracovnú pozíciu) návštevníkov našej webovej stránky a lepšie tak prispôsobiť našu stránku príslušným cieľovým skupinám. Okrem toho môžeme pomocou značiek LinkedIn Insight Tags merať, či návštevníci našich webových stránok uskutočnili nákup alebo inú akciu (meranie konverzie). Konverzné meranie sa môže vykonávať aj medzi zariadeniami (napr. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag ponúka aj funkciu retargetingu, ktorá nám umožňuje zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom našej webovej stránky mimo webovej stránky, pričom podľa spoločnosti LinkedIn nedochádza k identifikácii adresáta reklamy.

LinkedIn sám zhromažďuje aj tzv. logovacie súbory (URL, URL odkazov, IP adresu, vlastnosti zariadenia a prehliadača a čas prístupu). IP adresy sú skrátené alebo (ak sa používajú na dosiahnutie členov LinkedIn z rôznych zariadení) zaheslované (pseudonymizované). Priame identifikátory členov LinkedIn LinkedIn vymaže po siedmich dňoch. Zvyšné pseudonymizované údaje sa potom vymažú do 180 dní.

Údaje zhromaždené spoločnosťou LinkedIn nemôžeme my ako prevádzkovateľ webovej stránky priradiť ku konkrétnym osobám. Spoločnosť LinkedIn uloží zhromaždené osobné údaje návštevníkov webovej lokality na svojich serveroch v USA a použije ich v rámci svojich vlastných reklamných opatrení. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právny základ

Pokiaľ bol získaný súhlas, uvedená služba sa používa výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak nebol získaný súhlas, používanie tejto služby sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO; prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na účinných reklamných opatreniach vrátane sociálnych médií.

Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námietka proti používaniu značky LinkedIn Insight

Proti analýze používateľského správania a cielenej reklame zo strany LinkedIn môžete namietať na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Okrem toho môžu členovia LinkedIn kontrolovať používanie svojich osobných údajov na reklamné účely v nastaveniach svojho konta. Aby spoločnosť LinkedIn neprepojila údaje zhromaždené na našej webovej lokalite s vaším účtom LinkedIn, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť zo svojho účtu LinkedIn.

Spracovanie úloh

S uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok (AVV). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok len v súlade s našimi pokynmi a v súlade s GDPR.

6. zásuvné moduly a nástroje

Webové fonty Google (lokálny hosting)

Táto stránka používa takzvané webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google na jednotné zobrazenie písiem. Fonty Google sú nainštalované lokálne. Pripojenie k serverom Google sa neuskutoční.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. poskytovatelia elektronického obchodu a platieb

Spracovanie údajov o zákazníkoch a zmlúv

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje zákazníkov a zmluvné údaje na účely vytvorenia, štruktúrovania obsahu a zmeny našich zmluvných vzťahov. Osobné údaje o používaní tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na to, aby sme používateľovi umožnili používať službu alebo aby sme mu vystavili faktúru. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Zhromaždené údaje zákazníka sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu a uplynutí všetkých existujúcich zákonných lehôt na uchovávanie údajov. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzatváraní zmluvy pre internetové obchody, obchodníkov a odosielanie tovaru

Keď si u nás objednáte tovar, vaše osobné údaje odovzdáme prepravnej spoločnosti poverenej doručením tovaru a poskytovateľovi platobných služieb poverenému spracovaním platby. Sprístupnia sa len tie údaje, ktoré príslušný poskytovateľ služieb potrebuje na plnenie svojich úloh. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Ak ste udelili príslušný súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO, odovzdáme vašu e-mailovú adresu prepravnej spoločnosti poverenej doručením, aby vás mohla e-mailom informovať o stave doručenia vašej objednávky; tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Menü
sk_SKSlovak